Copyright 2006 by
S:t Kyrill och Methodius kyrkan i Malmö
Cedergatan 4

215 67 MALMÖ, SWEDEN
tel: 040 830 14
e-mail

 


Web desing by
Kovach

 
 
 
Nattvarden
   Kristus instiftade Nattvardens mysterium vid måltiden tillsammans med sina lärjungar innan han tillfångatogs. (Instiftandet av nattvarden Mt. 26, 26-28; Mk. 14, 22-26; Lk. 22, 15-20).
Till nattvarden används bröd och vin, som var, och är ännu idag, vanliga baslivsmedel i området runt Medelhavet. Kristus använde just dessa varor pga deras lättillgänglighet.
Enligt den ortodoxa tron förvandlas brödet och vinet verkligen till Kristi Kropp och Blod, fastde fortfarande behåller brödets och vinets utseende. Förutsättningen för förvandlingen är att man ropar efter hjälp från den Helige Ande: "Sänd Din Helige Ande över oss och över dessa framställda gåvor". Sedan ber prästen Gud att förvandla nattvardsgåvorna. Nattvarden är för den ortodoxe den allra heligaste förrättningen och den är förenad med en djup upplevelse och känsla av gemenskap med Kristus. Man deltar inte i Nattvarden av enbart känslomässiga skäl, utan klart realistiskt litande på Kristus ord: "Den som äter mitt kött och dricker mitt blod, han förbliver i mig och jag förbliver i honom".
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liturgins,
nattvardsgudstjänstens ordning

 
1. Samling

Antifonerna
- "Du ... som lovat att när helst två eller tre samlas i ditt namn, uppfyller du deras böner. Uppfyll Du själv nu också våra, Dina tjänares böner till vårt bästa...".

2. Lilla intåget

- Evangelieboken tas fram och förs till det heliga bordet.

3. Läsning av dagens epistel- och evangelietext

 
- Läsaren eller kantorn
läser epistelavsnittet.

 
- Prästen eller diakonen läser evangelieavsnittet och predikar

 
4. Böneföljder el. ektenier, i vilka man ber för hela världen.

 

5. Stora intåget

- Nattvardsgåvorna bärs från offerbordet till det heliga bordet för att helgas.
- På samma gång ber man Gud ihågkomma kyrkans huvudman, alla närvarande och alla kristna. 

6. Trosbekännelsen

- Gemensam tro är förutsättning för deltagande i Nattvarden.

7. Eukaristin

- Vi påminner oss om allt gott vi fått och tackar särskilt för Kristi frälsningsgärning
- Nattvardens instiftningsord och helgade av gåvorna

 

- Prästen ber: "Gör detta bröd till Din Kristi dyra lekamen. Amen!"
- "Och det som finns i denna kalk, till ditt Kristi dyra blod. Amen!"
- "Förvandlande dem med din Helige Ande. Amen! Amen! Amen!"

 

 

8. Böner, i vilka vi ber Gud göra oss värdiga att delta i Nattvarden.


9. Brytning av brödet


 

10. Deltagande i Nattvarden

- Gemensam bön "Jag tror, Herre och bekänner....."


 
 
- Köa fram till nattvardskalken

 
 
 
 
 
 
Obs!
Man håller händerna som vanligt vid kroppen och man gör inte korstecknet, kalken kan stjälpa.

 
 
 
 
 
Prästen ger Nattvarden med en sked.                 Munnen torkas av med en duk.
 

 
Man flyttar sig åt sidan tar en bit offerbröd som oftast delas ut av en annan präst eller någon som hjälper till i altarrummet, och går tillbaka till sin plats i kyrkorummet.
 
Efter liturgin så får man köa för att få ANTIDORON (= istället för gåvan) offerbrödet som blev över vid proskomidin, och få välsignelse av prästen genom att kyssa korset och prästens hand.

 
Om man tog del av nattvarden ska man läsa tacksägelsebönerna efter liturgin.

 
Enligt gammal sed lyckönskar nattvardsgästerna varandra med orden: "Till själens och kroppens frälsning." - "Till Guds ära!"