Serbiska Ortodoxa Kyrkoförsamlingen S:t. Kyrillo och Methodius - Malmö

Organisationsnr. 846001-4676

Postgiro  894759-0

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2006-2007 by
S:t Kyrill och Methodius kyrkan i Malmö
Cedergatan 4

215 67 MALMÖ, SWEDEN
tel: 040 830 14
e-mail


Web desing by
Kovach

 

 
 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Nyheter


Fastan och dess

 andliga sida


På lördag inleds den ortodoxa fastan.

14-dagarsfasta före Guds moder Jungfru Maris himmelsfärd, den börjar den 14/01 augusti och avslutas den 28/14 augusti, då man firar jungfru Marias himmelsfärd

Fasta är inte enbart en kroppslig dygd… Det är inte att blott avstå från mat eller att avhålla sig från mat med animaliskt fett under en viss tid, utan det finns också en andlig sida av den. Här gäller det först att behärska viljan. Med samma vilja som man uppnått kontroll vad beträffar maten, kan man sedan också styra sitt tal -genom att avstå från varje opassande ord – och även ens tankar och känslor.
Den helige Isak sa: “Tungans fasta är bättre än munnens ”, men hjärtats fasta från lustarna och begärelserna är bättre än dessa två. Det andra elementet i den andliga fastan är omvändelsen: Från Nineve folkets fasta lägger vi märke till att de inte endast fastade utan: “var och en vände om från sin onda väg och från den orätt som han haft för händer ”. Herren såg till denna ånger och omvändelse mer än han såg till deras fasta ty “då nu Gud såg vad de gjorde, att de vände om från sin onda väg, ångrade han det onda som han hade hotat att göra mot dem, och han gjorde inte så.” (Jon 3:8-10)

Så vi ser att med fastan följer också ödmjukhet och förkrosselse inför Gud: Det är tydligt i fallet med Nineve. Ty de klädde sig i säck och aska. Det framträder också tydligt i Joels bok: “pålys en helig fasta, utlys en högtidsförsamling… Brudgummen må komma ur sin kammare och bruden ur sitt gemak. Mellan för huset och altaret må prästerna, Herrens tjänare, hålla klagogråt och säga: Herre skona ditt folk,” (Joel 2:15-17). Fastan inskränker sig inte bara till att hindra kroppen från att få sin näring, utan från den positiva sidan innebär det också att man ger anden näring. På så sätt hör fasta ihop med bön. Så är det med kyrkans böner, och så var det också vid var och en av de från Bibeln kända fastorna – Nehemjas, Esras, Daniels och Nineves fasta… Det framgår också av uttrycket: “Utlys en högtidsförsamling ”. Fastan innebär en andlig möjlighet; vi förödmjukar kroppen genom den, för att anden skall höja sig. Kroppens kuvande är bara ett medel. Målet är att anden skall lyftas högre. Det händer vid bönen, mediterandet, den andliga läsningen, och alla de övriga nådesmedlen -fjärran från kroppens distraktioner. Vi märker också att icke-andlig fasta förkastas av Gud. Han förkastade hycklarnas fasta (Matt 5), liksom fariséens fasta (Luk 18:9-). Detsamma gällde syndarens fasta i Jesajaboken (Jes 58:3-7).

Och så några citat av fäderna om fastan:

En tydlig regel för självkontroll i Fädernas anda är följande: sluta äta medan du fortfarande är hungrig. – Hl. Johannes Cassianus

Mata bönen med fasta. – Tertullianus

En lagom och förnuftig mängd mat om dagen, är bättre än en sträng och lång fasta i intervaller. – Hl. Johannes Cassianus


Vår Allraheligaste Härskarinna, Gudaföderskan och ständiga Jungfru Marias insomnande

28.август/15.август 

”Livets källa läggs i en grav, och graven blir en stege mot himlen”, sjunger kyrkan i öst när Gudsmoderns avsomnande i dag firas.

 Ända sedan 100-talet har Marias insomnande, och därmed hennes upptagande till himlen, firats den 15 augusti. Hur gammal Maria blev, när hon dog, och hur hennes insomnande gick till säger Nya Testamentet inget om. Däremot innehåller andra tidiga kristna skrifter som finns bevarade, och som lästes flitigt i den unga kyrkan, detaljerade berättelser om hennes sista tid.

Det berättas att när Maria som mycket gammal en dag bad på Olivberget uppenbarade sig ängeln Gabriel för henne med en kvist från ett fikonträd i handen. Han sade: ”Om tre dagar skall din Son, vår Gud, ta dig till sitt himmelska rike, där du tillsammans med Honom skall regera i evighet.” Han gav Maria kvisten och försvann. Guds moder blev mycket glad och föll på sina knän och tackade Herren länge för att hon nu skulle få lämna jordelivet och flytta till det eviga riket. Hon kallade på alla Jesu vänner och när de kom visade hon dem kvisten från paradiset.

På sin dödsdag låg Herrens moder i sin bädd som var prydd, och väntade på döden i stor glädje. Vid tredje timmen fylldes rummet av ett förunderligt ljus. Taket liksom öppnades och de närvarande såg en märklig syn: Herren Jesus själv steg ner med himlens änglar och sina heliga för att hämta sin moders själ. Guds moder ropade: ”Min själ lovar Herren och min ande fröjdar sig i Gud, min Frälsare, ty Han har sett till sin tjänarinnas ringhet!” Änglarna sade med Gabriels ord: ”Hell dig, du benådade! Herren är med dig: välsignad vare du bland kvinnor!”

När de närvarande närmade sig Guds moder såg de att hennes ansikte lyste som solen. En doft av vällukt fyllde rummet och alla blev fyllda av en outsäglig glädje.

Troparion i 1:a tonen

I födandet har Du bevarat jungfruligheten och i insomnandet icke övergivit världen, o Gudaföderska; Du har övergått till livet, varande Livets Moder; och genom Dina förböner befriar Du våra själar från döden.

Kontakion i 2:a tonen

Över Gudaföderskan, som är outtröttlig i Sina förböner och i Sitt försvar, vårt fasta Hopp, hava graven och döden ej fått makt. Ty såsom Livets Moder har Han, som tog Sin boning i Hennes ständigt jungfruliga sköte, fört Henne till livet.


Bidrag för köp av kyrkans mark

  Namn Belopp
1 N.N. 103000
2 Marjan i Slađana Dragićević 100000
3 Maximus 98000
4 SKUD "Sitan vez" Malmö 45500
5 Ćutic Dragutin 30000
Se hela listan   

CHRIST IS RISEN !!!

Patriarchal Pascha Encyclical 2018


JULHÄLSNING

 

Patriarchal Nativity Encyclical 2018


LOKALLKYRKORNA

Den ortodoxa kyrkan består ett antal lokalkyrkor

De bysantinska kyrkorna:
Konstantinopels ekumeniska patriarkat
Alexandrias patriarkat
Antiokiens patriarkat
Jerusalems patriarkat
Moskvas patriarkat
Serbiens patriarkat
Rumäniens patriarkat
Bulgariens patriarkat
Georgiens (Grusiens) ortodoxa kyrka
Cyperns ortodoxa kyrka
Greklands ortodoxa kyrka
Polens ortodoxa kyrka
Albaniens ortodoxa kyrka
Tjeckiens och Slovakiens ortodoxa kyrka
Finlands ortodoxa ärkebiskopsdöme
Estlands apostoliska ortodoxa kyrka
Ortodoxa kyrkan i Amerika
Japans ortodoxa kyrka

De orientaliska kyrkorna:
Koptiska ortodoxa kyrkan (Egypten)
Etiopiska ortodoxa kyrkan
Armeniska ortodoxa kyrkan
Syrisk-ortodoxa kyrkan
Indiens ortodoxa kyrka

 
 

HITTA EN ORTODOX
KYRKA I SVERIGE

Sök på 
http://www.rafen.net/hemsida/index.html