Copyright 2006 by
S:t Kyrill och Methodius kyrkan i Malmö
Cedergatan 4

215 67 MALMÖ, SWEDEN
tel: 040 830 14
e-mail

 


Web desing by
Kovach

 
 
 
Så kan du ta dig till klostret

      Klostret är beläget 8 kilometer från Borås; från Borås följer man väg 180 mot Alingsås och i Ekås svänger man av åt höger mot Bredared och följer den vägen c:a 3-4 km. På vänster sida finns där en liten hembygdsstuga med gräs på taket, c:a 150 m. efter den ligger klostret på vänster sida. Buss 153 går från Borås, tyvärr ej så ofta.
 
 
[photogallery/photo00022818/real.htm]

klicka på bilden för att förstora


 
Kontakion, 8:e tonen

   När den Högste steg ned för att förbistra tungomålen, söndrade Han folken, men då Han fördelade tungor av eld, kallade Han alla till enhet, därför prisa vi endräktigt den Allraheligaste Anden.
Troparion, 8:e tonen

   Välsignad vare Du, Kriste vår Gud, Du som gjorde fiskarena mycket visa, i det att Du över dem sände Den Helige Ande och genom dem hopsamlade allt människo-släktet, o Du människoälskande, ära vare Dig!
I Faderns och Sonens och Den Helige Andes Namn

   När den helige Sergij av Radonesh stod i begrepp att grunda Treenighets-klostret i Ryssland, samtalade han med Sin bror om vem man skulle helga klostret åt och bad så sin bror att ge sin åsikt, denne svarade honom att han först skulle säga sin mening, den helige Sergij sade då: Allt gott verk börjar vi i Faderns och Sonens och Den Helige Andes Namn, låt oss därför helga vårt kloster åt den Livgivande Treenigheten. När det så, genom Guds nåd, blev dags att grunda ett kloster i Sverige beslöt även vi att helga klostret åt Den Heliga Treenigheten. Då vi kom för att titta på kapellet i Bredared såg vi att det var helgat åt just Den Heliga Treenigheten och i detta såg vi Guds försyn och beslöt oss för att bemöda oss om att införskaffa det.
    Önskan om att grunda ett kloster även här i Sverige har nu gått i uppfyllelse och vi hoppas att klostret må bli till Guds ära, till den Ortodoxa Trons befästande i Sverige och till de troendes andliga väl. I klostret lever för tillfället 2 munkar och en lydnadsbroder. Klostret äger 10 hektar skog och 2 hektar mark. De första fäderna, som grundade de första klostren i Egyptens öken, lärde sina lärjungar att munkens liv är bön och arbete, dessa två hör ihop, ty genom bönen närmar vi oss Gud och genom arbetet bekämpas lidelserna, genom kroppens uttröttning. Det är i den kallelsen som även vi försöker att leva, ty även om krafterna inte alltid räcker till, så vet vi att Gud har välsignat detta liv och alla dem som tar detta ok på sig.
    Den dagliga rytmen i klostret präglas av morgongudstjänst, 6.00 och aftongudstjänt 18.00, tiden mellan dessa gudstjänster ägnas åt arbete. De första åren renoverade vi klostrets yttre och inre och under sommaren och hösten 2005 har vi med Guds hjälp avslutat de yttre arbetena på vårt nya gästhus, det är fortfarande en hel del att göra invändigt men vi hoppas hinna med det mesta under 2006-07. Vi är mycket tacksamma för all den hjälp vi fått.
   Den 11:e juni 2006, på den Heliga Treenighetens dag, Pingst, firade klostret sitt femårsjubileum. Liturgien förrättades av Biskop Dositej och medtjänstgörande Igumen Dorotej och arkimandriterna Gabriel och Timotej, samt diakon Veliša. Innan liturgien vigdes lydnadsbroder Johannes till läsare. Gudstjänsten förättades på svenska, grekiska och kyrkslaviska, som de flesta gudstjänsterna i klostret, och ett hundratal troende av olika nationalitet närvarade. Förutom Pingsten, som är klostrets tempelfest, firas den 1:a maj allortodox liturgi med deltagare från hela Sverige och 6:e juni samlas ortodoxa ungdomar till gemensam liturgi. Anledningen att dessa dagar valts är att de är lediga dagar i Sverige och både präster och lekmän kan deltaga.
    Under 2006 har, efter flera önskemål från klostrets vänner, en vänkrets till klostret startat, där alla som är intresserade av att deltaga i klostrets verksamhet på något sätt, utan att bli munk, kan vara med. Vänkretsen kommer att organiseras som en förening och den föreslagna medlemsavgiften är 100:-/person och år, och 250:-/familj. Tanken med vänkretsen är att den skall finnas över hela landet och att sedan medlemmarna på de olika orterna skall kunna bilda celler med olika aktiviteter, såsom studiegrupper, olika typer av karitativ och praktisk verksamhet som ligger i samklang med den ortodoxa traditionen. Någon gång under hösten hoppas vi kunna ha det första medlemsmötet i klostret, även lokala medlemsmöten kommer att hållas. Vänkretsen kommer så småningom att få ett eget Pg-konto, men de som önskar att redan nu betala in medlemsavgiften kan göra det på klostrets Pg, nämn detta på talongen.
  
Vi är alltid tacksamma för alla bidrag till klostrets verksamhet, stora som små, matriella eller handgripliga, men framför allt är vi tacksamma för Era förböner och omsorg om klostret.

  
Må Gud i Sin människokärlek löna Er, på det sätt som det är Honom välbehagligt, för Er omsorg om Den Heliga Treenighetens kloster samt ge Er nåd, liv, frid, hälsa, frälsning, beskydd, syndernas förlåtelse och tillgift, framgång i allt gott verk samt bevara Er i många år.

Guds Välsignelse,

Igumen Dorotej,
med klostrets brödraskap
 


   Heliga Treenighetens kloster lyder under den Serbisk-Ortodoxa Kyrkan och dess Patriark, Hans Helighet Pavle, Storbritanniens och Skandinaviens Stift, och dess Biskop Dositej.
 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakta oss
Adress:

Heliga Treenighetens kloster
Ingelstorp, Liderna 1
504 96
 
tel

+46 (033) 24 51 88
 

Bankgironr. (Nordea) 5286-2745
Plusgiro 16 48 00-5
Gudstjänster i klostret
I klostret firas varje Söndag liturgi kl. 9.30. Vigilia firas på lördagar och festdagsaftnar kl. 17.00.
 
Vid fester firas gudstjänster på egna tider, vill man deltaga i någon av dessa gudstjänster bör man kontakta klostret innan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

[photogallery/photo00017401/real.htm]